1.Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží na dálku prostřednictvím telefonu, e-mailu a internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese http://www.pasic.cz/. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce prodávajícího a kupující, pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Obchodní podmínky jsou pro jejich srozumitelnost vyhotoveny v českém jazyce.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou o prodeji zboží, těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem prodávajícího a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb.,
  o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).
 4. Prodávající je obchodní korporace PASIČ Plants,s.r.o.IČ 11729147, se sídlem U Sušárny 151, 747 56 Dolní Životice, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14936, telefon +420 553 786 006. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 5. Kupujícíje spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
 6. Spotřebitelje fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.
 7. Nepodnikající právnická osobaje právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
 8. Podnikatelje právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních
  420–422 občanského zákoníku.

2.Uživatelský účet kupujícího

 1. Kupující objednává zboží u prodávající jednorázovou objednávkou (na webu, e-mailem, faxem, datovou schránkou, písemně nebo telefonicky) nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na webu prodávajícího. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě.
 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.
 3. Při registraci uživatelského účtu na webové stránce je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 4. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.
 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají pouze ilustrativní charakter a zboží se od nich může drobně lišit.
 2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Mezi náležitosti objednávky patří název společnosti (nebo jméno fyzické osoby), IČ, DIČ, sídlo, místo podnikání nebo bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a případně ID datové schránky.
 3. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází podle volby prodávajícího potvrzením objednávky ze strany prodávajícího nebo přímo dodáním zboží. V případě, že v potvrzení objednávky kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 5. Informace prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno výslovně jinak.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:
 2. objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
 3. výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
 4. objednané zboží není dostupné (je vyprodané),
 5. nemožnost dodat zboží z podstatných provozních důvodů prodávajícího (např. je vyčerpána kapacita pěstebních ploch anebo provozů, nebo je nevhodné roční období),
 6. objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,
 7. nepředvídané události (jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
 8. insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
 9. kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.
  1. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat
   e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

5.Návrh na změnu nebo zrušení smlouvy ze strany kupujícího

 1. Kupující je oprávněn do 24 hodin od odeslání objednávky navrhnout prodívajícímu její změnu nebo zrušení, takový postup však není možný, jedná-li se o rostlinný materiál nebo zboží bylo již expedováno.

6.Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dílčí dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval, a nikoliv jej používal). Odstoupení od smlouvy zasílá spotřebitel na adresu prodávajícího uvedenou výše.
 2. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození). Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.
 4. Prodávající je povinen spotřebiteli ve stejné lhůtě vrátit kupní cenu, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží.
 5. Spotřebiteli je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno, jeví známky používání nebo není-li kompletní, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na snížení vracené finanční částky.
 7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

7.Dodací podmínky

 1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem v kamenné provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
 2. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle zvoleného způsobu přepravy. Náklady na dodání zboží budou kupujícímu účtovány dle zvoleného způsobu dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Prodávající dodá zboží v dohodnuté době. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
 6. Kupujícímu je povinen si zboží při převzetí překontroloval, zejména zda údaje v přiloženém daňovém dokladu (faktuře) odpovídají dodanému množství a druhu zboží, v případě jakékoliv odchylky je kupující povinen vyznačit v dokladu o převzetí předávanému osobě pověřené dopravou. V opačném případě se má za to, že zboží bylo dodáno množstevně i druhově bezvadné.
 7. Pokud je zboží dodáno dopravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží a pořídí fotodokumentaci, kterou postoupí při reklamaci prodávajícímu.
 8. Pokud je vada způsobená přepravou zboží zjištěna po rozbalení kartonu, je kupující povinen se řídit reklamačním řádem příslušného přepravce, se zásilkou do sepsání zápisu o škodě nemanipulovat a zachovat kompletní obal se všemi proložkami a výztuhami. V opačném případě nemusí být reklamace uznána. Zboží musí být reklamováno v původním obalu se všemi výplněmi a kompletní. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.
 9. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je přepravce oprávněn převzít dobírku. Faktura případně jiný doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny.
 10. Nepřevzetí zboží ze strany kupujícího nemá vliv na platnost a účinnost kupní smlouvy, tj. kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a zboží převzít. Vzniknou-li prodávajícímu z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží jakékoliv náklady, je oprávněn jejich náhradu požadovat po kupujícím v plné výši.
 11. Práva spotřebitelů podle reklamačního řádu prodávajícího nejsou dotčena.

8.Platební podmínky

 1. Kupní cena je dohodnuta ve výši uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího, nedohodne-li se písemně prodávající s kupujícím na jiném individuálním cenovém ujednání.
 2. Kupní cena zboží je splatná proti jeho převzetí.
 3. Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí.
 4. U osobního odběru v provozovnách prodávajícího lze zaplatit kupní cenu hotově a v některých provozovnách i platební kartou.
 5. V případě zásilek zaplatí kupující náklady na doručení zboží stejným způsobem jako cenu zboží, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
 6. U dlouhodobých zákazníků prodávajícího může být úhrada řešena po předchozí dohodě převodem peněz na účet prodávajícího, a to na základě vystavené faktury. Jakékoliv započtení vůči takto vystaveným fakturám není přípustné. Daňový doklad je přiložen k zásilce.
 7. U zvláštních objednávek vyráběných převážně na zakázku nebo u nových zákazníků, může být za základě zálohové faktury vybrána záloha.
 8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 9. Náklady spojené s vymáháním pohledávky v prodlení jdou k tíži kupujícího.

9.Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu účetní a daňové agendy, a pro účely plnění kupní smlouvy v rozsahu pro realizaci prodeje a nákupu zboží. Mezi tyto údaje patří zejména fakturační a doručovací údaje, a to jméno, příjmení, IČO, DIČ, bydliště/pracoviště/sídlo/místo podnikání, e-mail anebo telefon.
 2. Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání kupní smlouvy a práv z ní vyplývajících, a po jejím skončení budou archivovány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou potřebné pro určení a obhajobu právních nároků prodávajícího, doložení plnění povinností prodávajícího a u nichž to ukládají příslušné právní předpisy (např. účetní a daňové předpisy).
 3. Při zpracování těchto osobních údajů kupujícího prodávající dostatečně zabezpečí jejich ochranu a nebude je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě, s výjimkou zpracovatelů, a to obchodní společnosti zajišťující doručení zboží.
 4. Kupující je povinen hlásit prodávajícímu veškeré změny v jeho osobních údajích spravovaných pro vedení účetní a daňové agendy a prodávající tímto informuje kupujícího, že poskytování těchto osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a kupující má povinnost tyto osobní údaje poskytnout.
 5. Prodávající dále informuje kupujícího, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u prodávajícího, dále má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), na který se kupující může obrátit se stížností.

10.Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Prodávající při případném porušení svých povinností odpovídá kupujícímu výlučně za skutečnou škodu (nikoliv ušlý zisk), a to maximálně do výše zaplacené kupní ceny.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Pro případ řešení sporů mezi prodávajícím a podnikateli se sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě (případně Krajského soudu v Ostravě, je-li věcně příslušný soud pro projednání sporu v prvním stupni soud krajský).
 6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12. září 2019.